Gmina Świlcza zaopatrywana jest w wodę do celów bytowo gospodarczych ze zbiornika wód podziemnych zlokalizowanego na nizinie w środkowej części Gminy, na głębokości 20-30m. Z ujęcia korzystają również Gminy: Głogów Młp., Trzebownisko. Na terenie gminy w obszarze zbiornika GZWP-425 jest 21 studni głębinowych dla potrzeb miasta Rzeszowa. Obecnie wszystkie miejscowości w gminie Świlcza zaopatrywane są w wodę z wodociągów wiejskich opartych na wodach podziemnych pobieranych ze studni głębinowych.

Istniejące na terenie gminy Świlcza ujęcia wody posiadają odpowiednie pozwolenie wodno-prawne na pobór wód podziemnych – Decyzja nr Oś. 6223 – 3/5/02/03 wydana przez Starostę Rzeszowskiego w dniu 22.10.2003 r. Powyższa decyzja ustanawia strefy ochrony sanitarnej tylko bezpośrednio dla w/w ujęć wód podziemnych, bez ustanawiania stref ochrony pośredniej.

Eksploatowana sieć wodociągowa wykonana jest w całości z rur PCV i uzbrojona jest w zasuwy odcinające sieciowe i węzłowe oraz hydranty przeciwpożarowe.

Sieć wodociągowa jest na bieżąco modernizowana. W okresie  lipca 2008 r. do czerwca 2010 r. realizowany był projekt unijny pt.: "Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza". Operacja była współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 4 „Ochrona Środowiska i zapobieganie zagrożeniom” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Wartość projektu wyniosła 3.802.329,32 zł w tym dofinansowanie 2.661.382,31 zł.

Przedmiotem tego projektu była kompleksowa modernizacja systemu wodociągowego Gminy Świlcza. Wykonano następujące zadania:

 1. Remont i modernizacja technologii uzdatniania wody w SUW Bratkowice, obejmujący systemy filtracji, płukania, napowietrzania, dezynfekcji, odprowadzania popłuczyn, pomp sieciowych, osuszania pomieszczeń, zdalnego monitoringu i nadzoru:
  • wymianę filtrów I i II stopnia na filtry ze złożami katalitycznymi (6 szt),
  • system płukania wraz z pompą płuczną,
  • system napowietrzania z dmuchawą i instalacją sprężonego powietrza,
  • dodatkowy zbiornik wody uzdatnionej,
  • zestaw pomp sieciowych,
  • system dezynfekcji z dwoma zestawami dozujacymi,
  • instalacje odprowadzania popłuczyn,
  • system osuszania pomieszczeń,
  • instalacja elektryczna z rozdzielnią główną TG, centralnym układem sygnalizacji wizualnej, systemem zdalnego monitoringu oraz systemem nadzoru SCADA.
 2. Remont przyłączy wodociągowych na terenie miejscowości Trzciana, obejmujący wykonanie 600 przyłączy o łącznej długości 14173m.
 3. Remont pompowni sieciowych, obejmujący 4 funkcjonujące na terenie gminy pompownie (Dąbrowa, Trzciana, Trzciana-hydrofornia, Trzciana-Polichemia) - zainstalowanie nowych pomp, dwóch zestawów dezynfekujacych, prace remontowe na budynkach kubaturowych oraz wymianę jednego zbiornika rezerwowego wody uzdatnionej w miejscowości Trzciana -Słotwinka.
  Dodatkowo w ramach projektu osiągnięte zostaną następujące istotne wskaźniki produktu:
  • 600 wyremontowanych przyłączy wodociągowych,
  • 4 zmodernizowane pompownie sieciowe,
  • 1 wdrożony system zdalnego monitoringu i nadzoru.

Całość sieci wodociągowej pracuje w oparciu o 3 ujęcia wody::

1. „Bratkowice – Dąbry”
Stacja uzdatniania wody w BratkowicachUjęcie wody oddane do eksploatacji w 1993 r. Wyposażone w nowoczesny układ stabilizacji ciśnienia i agregat prądotwórczy.Woda pobierana jest trzema studniami głębinowymi o wydajności:

 • S1 – 80,00 m3/h,
 • S2 – 60,00 m3/h,
 • S3 – 68,00 m3/h

Stacja uzdatniania wody w Bratkowicach wewnątrzŁącznie osiągają wydajność Qmax d = 2200,00 m3/d.
Woda ze studni wierconych podawana jest do Stacji Uzdatniania Wody, gdzie poddawana jest procesom odżelazienia i odmanganienia oraz dezynfekcji, a następnie jest tłoczona do zbiornika wyrównawczego.

Stamtąd tłoczona jest do sieci magistralnej o przekroju 225 mm i dostarczana do miejscowości: Bratkowice, Mrowla, Rudna Wielka, Trzciana, Dąbrowa, Błędowa Zgłobieńska oraz Klęczany (gm. Sędziszów Młp.) i część Świlczy.

Stacja ta została zmodernizowana w ramach w/w projektu.

2. „Świlcza – Woliczka”
Ujęcie wody oddane do eksploatacji w 1979 r. Wyposażone w układ stabilizacji ciśnienia. Woda pobierana jest dwoma studniami głębinowymi o wydajności:

 • S1 – 55,00 m3/h,
 • S2 – 38,00 m3/h.

Łącznie osiągają wydajność Qmax d = 716,00 m3/d.
Woda ze studni wierconych podawana jest do Stacji Uzdatniania Wody, gdzie poddawana jest procesom odżelazienia i odmanganienia oraz dezynfekcji, a następnie jest tłoczona do zbiornika wyrównawczego. Ujecie to zasila w wdoę następujące miejscowości: Woliczka i Świlcza.

W dniu 30 grudnia 2011 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt.: "Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza - II etap". Operacja jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 4 „Ochrona Środowiska i zapobieganie zagrożeniom” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Wartość projektu wyniosła 4.635.563,91 zł w tym dofinansowanie 3.244.194,73 zł. Okres realizacji projektu to  czerwiec 2011 do 31 lipca 2013 roku.

W ramach tego projektu planowana jest dalsza modernizacja ujęcia wody Świlcza - Woliczka. Obejmowała będzie montaż nowoczesnego układu stabilizacji ciśnienia, montaż dodatkowej sprężarki powietrza, wyminę zestawu pompowego przepompowni wody, a także montaż systemu monitoringu i wizualizacji pracy ujęcia przepompowni i węzłów redukcyjnych. 

3. „Przybyszówka – Bzianka”
Ujęcie wody oddane do eksploatacji w 1999 r. Ujęcie pracuje w cyklu automatycznym wykorzystując zbiorniki wyrównawcze położone 80 m wyżej niż ujęcie w odległości 6 km od ujęcia. Woda pobierana jesttrzema studniami głębinowymi o wydajności:

 • S1 – 16,00 m3/h,
 • S2 – 21,00 m3/h,
 • S3 – 32,00 m3/h.

Łącznie osiągają wydajność Qmax d = 740,00 m3/d.
Z ujęć woda tłoczona jest do sieci magistralnej o przekroju 150 mm i dostarczana do miejscowości: Przybyszówka (obecnie dzielnica Miasta Rzeszowa) i Bzianka. Woda jest bardzo dobrej jakości pod względem parametrów fizykochemicznych, dlatego nie wymaga uzdatniania.