Budynek oczyszczalniGminna-grupowa oczyszczalnia ścieków w Świlczy – Kamyszyn powstała w 1992 roku i była jedna z pierwszych tego typu oczyszczalni wiejskich. Na przestrzeni lat 1992 - 2011 oczyszczalnia ścieków przeszła 3 etapy rozbudowy o kolejne biobloki z modernizacja ciągu technologicznego. Cykl technologiczny jest całkowicie automatyczny i monitorowany, rejestrowane są większe etapy procesu technologicznego. Obecnie przerabia ona około 400 tys. m3/rok ścieków. Ścieki te dopływają siecia kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej z 7 miejscowości:

 • Błędowa Zgłobieńska,
 • Bratkowice,
 • Dabrowa,
 • Mrowla,
 • Rudka Wielka,
 • Świlcza,
 • Trzciana,
 • Woliczka.

Aktualna przepustowość oczyszczalni wynosi 1940 m3/ d.

W skład ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków wchodzą następujące obiekty i urządzenia:

 • punkt zlewny ścieków dowożonych ze zbiorników bezodpływowych,
 • pompownia ścieków z kratą koszową,
 • krata schodowa,
 • piaskownik pionowy,
 • cztery komory typu BIOBLOK (komory beztlenowe, niedotlenione, tlenowe, stabilizacyjne osadniki wtórne),
 • zagęszczacze osadu nadmiernego,
 • stacja mechanicznego odwadniania osadu (prasa taśmowa),
 • stacja higienizacji osadu.
Budynek oczyszczalni ujęcie boczne

Teren oczyszczalniŚcieki odprowadzane są do odbiornika potoku Wężówka zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym Starosty Rzeszowskiego z dnia 09.12.2008 r. Nr Oś.6223-1/31/08.

 
Modernizacja oczyszczalni pozwoliła na uzyskanie właściwego efektu ekologicznego wprowadzania oczyszczonych ścieków do wód, co jest wymagane w pozwoleniu wodno-prawnym.
Potwierdzają to prowadzone na bieżąco badania ścieków oczyszczonych, jak też wody z potoku Wężówka.